Arhiva Natječaji

Petak, 06 Siječanj 2017 00:00

Natječaj broj 1/17 za prodaju građevinskog zemljišta

Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje NATJEČAJ broj 1/17 za prodaju građevinskog zemljišta u radnoj zoni R-27, k.o. Kukuljanovo

I. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

Građevinsko zemljište odnosno nekretninu označenu kao dio k.č.br. 2107/1, upisana u zk.ul.br. 2636, k.o. Kukuljanovo, površine 1.279 m². Položaj navedene nekretnine označen je u grafičkom prikazu plavom bojom (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine uslužne namjene. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 37,33 EUR/m² sukladno Zaključku br. 7 sa 4. sjednice Nadzornog odbora društva od 7. prosinca 2016.g.

II. UVJETI NATJEČAJA

1. pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
2. natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
3. najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
4. iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Plaćanje je moguće i do 12 jednakih mjesečnih obroka bez kamata od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu najkasnije 30 dana od potpisivanja ugovora. Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene, uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate
5. kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
6. ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje , prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
7. ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako građevinskom dozvolom nije utvrđena izgradnja objekta namjene koju je kupac u svojoj izjavi priložio uz ovaj javni natječaj, ugovor se raskida, a prodavatelj zadržava uplaćenu jamčevinu u kojem slučaju kupac nema pravo na ikakve odštetne zahtjeve prema prodavatelju,
8. kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
9. svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora(ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca
10. Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

1. Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu  i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
2. ponuđeni kupoprodajni iznos
3. potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
4. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja  i  nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja
5. izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da će na kupljenom zemljištu izgraditi građevinu određene namjene

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.
Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o. Bakar na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati», najkasnije do 18. siječnja 2017.g. /srijeda/ do 12.00 sati, bez obzira na način dostave, što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda. 

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, u Kukuljanovu ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 12 do 15 sati.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar