Arhiva Natječaji

Srijeda, 22 Veljača 2017 00:00

Natječaj broj 2/17 za osnivanje prava građenja

Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje slijedeći NATJEČAJ broj 2/17 za osnivanje prava građenja u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

I. PREDMET NATJEČAJA

a)
Građevinsko zemljište koje se putem natječaja daje za osnivanje prava građenja nalazi se u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, radnoj zoni R 27, na dijelu platoa C 1.1, označeno kao k.č.br. 3272/2, upisana u zk.ul. broj 1220, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 8.240 m², što u naravi predstavlja poravnato komunalno opremljeno građevinsko zemljište namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta proizvodne namjene, u grafičkom prikazu označeno plavom bojom, uz naknadu u iznosu od 0,45 EUR/m² mjesečno, sukladno Cjeniku Industrijske zone d.o.o. za 2017.g.

b) Građevinsko zemljište koje se putem natječaja daje za osnivanje prava građenja nalazi se u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, radnoj zoni R 27, na dijelu platoa oznake A8, označeno kao k.č.br. 1193/8, upisana u zk.ul. broj 2784, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 2.121 m², što u naravi predstavlja poravnato komunalno opremljeno građevinsko zemljište namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta proizvodne namjene, u grafičkom prikazu označeno crvenom bojom, uz naknadu u iznosu od 0,45 EUR/m² mjesečno, sukladno Cjeniku Industrijske zone d.o.o. za 2017.g.

Industrijska zona d.o.o. Bakar kao osnivač prava građenja, je isključivi vlasnik predmetnog zemljišta, te iskazuje da predmetno zemljište nije opterećeno nikakvim upisanim i neupisanim teretima.

II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 2. Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda.
 3. Na predmetnom se zemljištu tj. navedenoj parceli, osniva pravo građenja na rok od 30 godina.
 4. Početna jedinična cijena naknade za osnovano pravo građenja na predmetnim nekretninama iznosi 0,45 EUR/m²/mjesečno, prema srednjem tečaju HNB-a.
 5. Iznos naknade uvećan za PDV plaća se do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.
 6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta natječaja ponudi najviši iznos naknade.
 7. Svaki sudionik u Javnom natječaju mora položiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne ukupne godišnje naknade za predmetnu nekretninu na račun Industrijske zone d.o.o. IBAN:HR9324020061100388373 .
 8. Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom natječaju, niti ima obvezu obavijestiti ponuđače o razlozima za takav postupak.
 9. Početak plaćanja naknade za osnivanje prava građenja je u roku od mjesec dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole kada je i stupanje u posjed.
 10. Nositelj prava građenja može koristiti zajedničku infrastrukturu u Industrijskoj zoni, sukladno važećim propisima i odlukama koji reguliraju korištenje ove infrastrukture za sve korisnike jednako.

III. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

 1. Obveza odabranog nositelja prava građenja je izgraditi objekt sukladno navedenoj namjeni. Izgrađeni objekt je u vlasništvu nositelja prava građenja, a svi budući međusobni odnosi osnivača i nositelja prava građenja, regulirat će se ugovorom o osnivanju prava građenja.
 2. Nositelj prava građenja dužan je sagraditi građevinu u roku od godinu dana od dana izdavanja pravomoćne građevinske dozvole.

IV. PONUDA MORA SADRŽAVATI

 1. Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, sjedište, OIB i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe).
 2. Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;
 4. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 15 (petnaest) dana iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
 5. Potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 6. Izjavu o prihvaćanju teksta Ugovora o osnivanju prava građenja.
 7. Ponuđeni iznos za osnivanje prava građenja po metru kvadratnom (m²) zemljišta iz točke I. ovog Natječaja.
 8. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini
 9. Ponuditelju, čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u iznos naknade, a ostalim ponuditeljima se vraća.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi Natječaja (kao i tekst Ugovora o osnivanju prava građenja), mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, u Kukuljanovu ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o. Bakar na Kukuljanovu s naznakom: «Natječaj za zemljište – ne otvarati», najkasnije do 10. ožujka 2017.g. /petak/ u 12.00 sati, bez obzira na način dostave, što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se bez prisustvovanja javnosti u službenim prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, na adresi Kukuljanovo bb, po redoslijedu zaprimanja i uz nazočnost članova Stručnog tijela naručitelja.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar