Arhiva Natječaji

Četvrtak, 06 Veljača 2014 00:00

Natječaj 02/13: prodaja građevinskog zemljišta

Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje: NATJEČAJ 02/13 za prodaju građevinskog zemljišta u radnoj zoni R-27, k.o. Kukuljanovo.


I. PREDMET  PRODAJE  I  POČETNA CIJENA :

c)  Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao dio k.č.br. 3263/2 upisana u zk.ul. 2684, k.o. Kukuljanovo, u površini od 4.169 m² (dio platoa C 1.1 – C 1.2), čiji je položaj označen u grafičkom prikazu (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine za proizvodnju, servis odnosno skladište. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 80,00 EUR/m² sukladno Cjeniku zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo za 2014. godinu jer se radi o potpuno uređenom građevinskom zemljištu s kompletnom infrastrukturom.

d)  Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao k.č.br. 3273/8 upisana u zk.ul. 2509, k.o. Kukuljanovo, u površini od 12.505 m² (dio platoa A3), čiji je položaj označen u grafičkom prikazu (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine za proizvodnju, servis odnosno skladište. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 70,00 EUR/m² sukladno Cjeniku zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo za 2014. godinu jer se radi o neuređenom građevinskom zemljištu s kompletnom infrastrukturom.

e)  Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao  k.č.br. 3273/17 upisana u zk.ul. 2509, k.o. Kukuljanovo, u površini od 16.572 m² (dio platoa A3), čiji je položaj označen u grafičkom prikazu (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine za proizvodnju, servis odnosno skladište. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 70,00 EUR/m² sukladno Cjeniku zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo za 2014. godinu jer se radi o neuređenom građevinskom zemljištu s kompletnom infrastrukturom.

f)  Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao dio k.č.br. 2906/23 (z.k.ul. 1979) i dio k.č.br. 2904 (z.k.ul.162) , obje u k.o. Kukuljanovo, u površini od 13.000 m² (plato B 8.3), čiji je položaj označen u grafičkom prikazu (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine za proizvodnju, servis odnosno skladište. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 70,00 EUR/m² sukladno Cjeniku zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo za 2014. godinu jer se radi o neuređenom građevinskom zemljištu s kompletnom infrastrukturom.

g)  Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao dio k.č.br. 2906/23 (z.k.ul. 1979), dio k.č.br. 2904 (z.k.ul. 162), dio k.č.br. 2903 (z.k.ul 162), dio k.č.br. 2898/2 (z.k.ul 2617), dio 2897/2 (z.k.ul 2617), dio 2896/2 (z.k.ul 2617)   i  dio  k.č.br. 2895/2 (z.k.ul 2617), sve u k.o. Kukuljanovo, u površini od 6.000 m² (plato B 8.2), čiji je položaj označen u grafičkom prikazu (koji je sastavni dio ovog natječaja) . Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji  građevine za proizvodnju, servis odnosno skladište. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 70,00 EUR/m² sukladno Cjeniku zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo za 2014. godinu jer se radi o neuređenom građevinskom zemljištu s kompletnom infrastrukturom.

II. UVJETI NATJEČAJA

 • pravo natjecati se imaju domaće pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske a strane samo ukoliko ispunjavaju uvjet za stjecanje vlasništva,
 • natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
 • kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
 • iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Plaćanje je moguće i do 12 jednakih mjesečnih obroka bez kamata. Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene,
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu  cijenu u ugovorenom roku ili zakasni s plaćanjem  mjesečnih obroka kupoprodajne cijene za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje , prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac raskine ugovor prije isplate cjelokupne cijene, bez obzira na razloge raskida, prodavatelj zadržava uplaćenu jamčevinu.
 • ugovorom o kupoprodaji kupac će se obvezati da  zemljište koje je predmet ugovora  neće otuđiti u roku od 3 (tri) godine, računajući od dana sklapanja  ovog  ugovora,
 • kupac će se ugovorom o kupoprodaji obvezati da ukoliko odluči prodati zemljište nakon isteka perioda od 3 (tri) godine od dana potpisivanja ugovora, a nije započeo  s izgradnjom gospodarskog objekta sukladno dobivenom aktu za građenje, da ga je dužan u daljnjem roku od dvije godine ponuditi na kupnju prodavatelju po istoj cijeni koju je kupac platio,
 • Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu  i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
 • ponuđeni kupoprodajni iznos za metar kvadratni (m²) zemljišta iz točke I. ovog Natječaja,
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene za građevinsko zemljište za koje se dostavlja ponuda iz ovog Natječaja na žiro račun: 2402006-1100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja  i  nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o. Bakar na Kukuljanovu s naznakom: «Natječaj za zemljište – ne otvarati».

Ponude će se otvarati svaki mjesec i to posljednjeg radnog dana u mjesecu u 12,00 sati.

Za nekretnine koje neće biti prodane ili za njih ne stigne niti jedna prihvatljiva ponuda sukladno objavljenim uvjetima, natječaj s istim uvjetima prodaje ostaje otvoren, sve do prodaje svih nekretnina iz ovog natječaja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajni iznos, a ostalim ponuditeljima se vraća.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, u Kukuljanovu ili na telefon  (051) 253-065 svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar