Arhiva Natječaji

Četvrtak, 06 Veljača 2014 00:00

Natječaj arhiva 01/14: davanje u zakup poslovih prostora

Industrijska zona d.o.o Bakar  objavljuje JAVNI  NATJEČAJ br. 01/14 za davanje u zakup poslovih prostora. Predmet  ovog Javnog natječaja je zakup poslovnih prostora koji se nalaze u Kukuljanovu na adresi Kukuljanovo 182/2.

 

PRIZEMLJE:

 

 • Poslovni  prostor broj   9  veličine 95,70 m² namijenjen za banku, ured, trgovinu ili slično

-  stanje prostora: u viđenom stanju;

- početni     iznos     zakupnine     iznosi    12  EUR/m²    bez    PDV-a     mjesečno     u

protuvrijednosti u kunama po   srednjem tečaju Hrvatske narodne banke

- trajanje  zakupa :  neodređeno  vrijeme,  s  time da ne može prestati prije isteka jedne

godine od dana sklapanja ugovora.

NA I. KATU:

 

 • Poslovni  prostor broj   3  veličine 14,50 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj   4  veličine 25,10 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj   5  veličine 23,50 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj   6  veličine 47,85 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj   9  veličine 37,20 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 10  veličine 37,20 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 11  veličine 46,60 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 12  veličine 38,30 m² namijenjen za ured

 

- stanje prostora: u viđenom stanju;

- početni   iznos   zakupnine iznosi   8 EUR/m²  bez PDV-a mjesečno u protuvrijednosti u

kunama po  srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;

- trajanje  zakupa:  neodređeno  vrijeme,  s  time  da  ne  može  prestati prije isteka jedne

godine od dana sklapanja ugovora.

 

NA II. KATU:

 

 • Poslovni  prostor broj 22  veličine 48,90 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 23  veličine 11,18 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 26  veličine 37,70 m² namijenjen za ured
 • Poslovni  prostor broj 27  veličine 36,70 m² namijenjen za ured

 

- stanje prostora: u viđenom stanju;

- početni   iznos   zakupnine   iznosi  8 EUR/m² bez PDV-a mjesečno u protuvrijednosti u

kunama  po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;

- trajanje  zakupa: neodređeno  vrijeme,  s  time  da  ne   može   prestati  prije isteka jedne

godine od  dana sklapanja ugovora.

 

 

 

OPĆE ODREDBE:

 

 1. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim kuvertama.
 2. Pisane prijave na ovaj Natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave istog neposredno u prostorije Industrijske zone  u Kukuljanovu  ili putem pošte preporučeno na adresu: Industrijska zona d.o.o , Primorje 39/II, p.p. 6, 51222 Bakar sa naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”.
 3. Svaki sudionik u Javnom natječaju mora položiti garantni polog u visini tromjesečnog iznosa početne zakupnine, na račun Industrijske zone d.o.o.  br. 2402006-1100388373 koji se vodi kod Erste bank.

Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat garantnog pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili ukoliko prilikom zaključenja Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju Ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.

 1. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 24. veljače 2014.g u 11,00 sati u prostorijama Industrijske zone d.o.o ,Kukuljanovo 182/2 II kat.
 2. Poslovni prostor može se pregledati svakog radnog dana.g. u vremenu od 8,00  do 15,00 sati.
 3. Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o zakupu, a koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovornog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu i ostale troškove.
 4. Ukoliko u natječaju sudjeluje punomoćnik natjecatelja isti je dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja (otvaranja ponuda) dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom natječaju.
 5. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. Bakar, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup.
 6. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom prostor prihvaća uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku.
 7. Uvjeti ovog natječaja odnose se i na članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljca iz Domovinskog rata, ostale branitelje iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11.), temeljem čega stječu pravo jednokratnog prvenstva.
 8. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.
 1. 12. PISANA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

-          zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka s adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata garantnog pologa;

-          osnovne podatke o ponuditelju (državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnost registra za pravne osobe), te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11.) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju to pravo;

-          visinu ponuđene zakupnine;

-          dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog;

-          presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-          izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;

-          izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 15 (petnaest) dana iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;

-          izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji udruge ili političke stranke izdanog od nadležnog tijela, ako je natjecatelj udruga ili politička stranka;

-          potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. Bakar,  o prihvaćanju nacrta ugovora o zakupu,  da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, te  da prihvaća prostor uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku.

Pisana prijava na Natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu Industrijske zone d.o.o Bakar , Primorje 39, s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA” .

Dokaze i isprave koji se prilažu uz prijavu na natječaj Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom izvornike istih vraća natjecateljima, a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja tajno zadržavaju.

Dokumenti za preuzimanje:

IZJAVA (pdf)
Nacrt ugovora o zakupu (pdf)