Arhiva Natječaji

Četvrtak, 18 Prosinac 2014 00:00

Natječaj 06/14: prodaja građevinskog zemljišta

Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje natječaj 6/14 za prodaju građevinskog zemljišta u radnoj zoni R-27, k.o. Kukuljanovo.

I.  PREDMET  PRODAJE I POČETNA CIJENA :

1) Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao k.č.br. 3263/2, upisana u zk.ul. broj 2684, k.o. Kukuljanovo, što je u naravi  poravnat i potpuno komunalno uređen građevinski plato gospodarske namjene:

 • plato c) veličine 4.169 m²  u grafičkom prikazu označen žutom bojom.

Navedena nekretnina namijenjena je izgradnji poslovnih  objekata. Početna kupoprodajna cijena za navedenu nekretninu iznosi  70,00 EUR/m² u protuvrijednosti kuna, sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka.

II. UVJETI NATJEČAJA

 • pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 • Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 • natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
 • kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
 • iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Plaćanje je moguće i do 4 jednaka  obroka bez kamata  od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu najkasnije 8 dana od potpisivanja ugovora, drugi nakon dva mjeseca, treći nakon četiri mjeseca a četvrti najkasnije šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora.  Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene,  uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate  
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu  cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje , prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
 • ugovorom o kupoprodaji kupac će se obvezati da  zemljište koje je predmet ugovora  neće otuđiti u roku od 3 (tri) godine, računajući od dana sklapanja  ovog  ugovora,
 • kupac će se ugovorom o kupoprodaji obvezati da ukoliko odluči prodati zemljište nakon isteka perioda od 3 (tri) godine od dana potpisivanja ugovora, a nije započeo  s izgradnjom gospodarskog objekta sukladno dobivenom aktu za građenje, da ga je dužan u daljnjem roku od dvije godine ponuditi na kupnju prodavatelju po istoj cijeni koju je kupac platio,
 • kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
 • svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora(ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina i sl) na teret su kupca
 • Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu  i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
 • ponuđeni kupoprodajni iznos  za zemljište iz točke I. ovog natječaja,
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja  i  nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja.
 • Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.
 • Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o. Bakar na Kukuljanovu, Kukuljanovo  182/2 s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati»,  najkasnije  do   29. prosinca 2014. g. do 10,00 sati bez obzira na način dostave što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.   

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, u Kukuljanovu ili na telefon  (051) 253-065 svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar