Arhiva Natječaji

Četvrtak, 05 Studeni 2015 00:00

Natječaj br. 4: prodaja građevinskog zemljišta

Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39/II, raspisuje: Natječaj broj 4/2015 za prodaju građevinskog zemljišta u radnoj zoni R-27, k.o. Kukuljanovo.

I.  PREDMET  PRODAJE  I  POČETNA CIJENA :

a) građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao dio k.č.br. 2709/2, upisana u zk.ul. broj 1800, k.o. Kukuljanovo  i  dio k.č.br. 2701/2, upisana u zk.ul. broj 1220, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 2.750 m², a u naravi predstavlja neporavnato komunalno opremljeno  građevinsko zemljište namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta proizvodne namjene, u grafičkom prikazu označeno žutom bojom.

b) građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao dio k.č.br. 2906/23, upisana u zk.ul. broj 1979, k.o. Kukuljanovo  i  dio k.č.br. 2904/1 , upisana u zk.ul. broj 162, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 12.120 m², a u naravi predstavlja neporavnato komunalno opremljeno  građevinsko zemljište namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta proizvodne namjene, u grafičkom prikazu označeno crvenom bojom.

Početna kupoprodajna cijena za navedenu nekretninu iznosi  50,00 EUR/m² bez PDV-a u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja,  za nekretninu namijenjenu proizvodnoj djelatnosti.


II. UVJETI NATJEČAJA

 • pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 • Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 • natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
 • iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Plaćanje je moguće i do 12 jednakih mjesečnih obroka bez kamata  od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu najkasnije 8 dana od potpisivanja ugovora. Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene,  uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu  cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje , prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako građevinskom dozvolom nije utvrđena izgradnja objekta namjene koju je kupac u svojoj izjavi priložio uz ovaj javni natječaj, ugovor se raskida, a prodavatelj zadržava uplaćenu jamčevinu u kojem slučaju kupac  nema pravo na ikakve odštetne zahtjeve prema prodavatelju,
 • kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
 • svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora(ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca
 • Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.


III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu  i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
 • ponuđeni kupoprodajni iznos  
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja  i  nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja
 • izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da će na kupljenom zemljištu izgraditi građevinu određene  namjene
 • Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.
 • Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o. Bakar na Kukuljanovu, Kukuljanovo  182/2 s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati»,  najkasnije  do  13. studenog 2015.g. u 12.00 sati bez obzira na način dostave, što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda.
 • Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 • Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.   

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone d.o.o. Bakar, u Kukuljanovu ili na telefon  (051) 253-065 svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. Bakar