Novosti

Petak, 25 Travanj 2014 00:00

Proljetna događanja u Industrijskoj zoni

Kontinuirani razvoj Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu nastavlja se i u ovoj složenoj gospodarskoj situaciji opterećenoj krizom i recesijom. Grad Bakar i Industrijska zona d.o.o., kao društvo zaduženo za daljnje planiranje i izgradnju Zone, tijekom protekloga razdoblja aktivno su radili na mnogobrojnim projektima stavljanja preostalog slobodnog područja u funkciju gospodarske namjene.

Ukupni površinski kapaciteti Zone definirani prostorno-planskom dokumentacijom iznose oko 500 ha,aktivirano je oko 275 ha a preostalo je još 225 ha koje treba infrastrukturno opremiti za dolazak novih investitora. U Zoni dakle postoje uvjeti za daljnje širenje, odnosno za izgradnju objekata proizvodnih djelatnosti, a isto tako i objekata uslužnih i trgovačkih djelatnosti.

Kada se kaže da zemljište treba infrastrukturno opremiti, na prvi pogled to se čini dosta jednostavan posao za koji treba samo zatvoriti financijsku konstrukciju. Međutim, uz osiguranje znatnih financijskih sredstava, budući da se u dosta nepovoljnim konfiguracijskim uvjetima gradi  prometnica s kompletnom infrastrukturom(oborinska i fekalna kanalizacija, sanitarni i protupožarni vodovod, elektro, plinske i TK instalacije, javna rasvjeta), put do završetka projekta je dug i zahtjevan.

Prvi korak u realizaciji svakog projekta definiranog razvojnom strategijom rješavanje je imovinskopravnih poslova na predmetnom području, što često zna biti dugotrajno.

Poslije rješavanja imovinskopravne problematike, odnosno otkupa privatnih čestica i stjecanja vlasništva,kreće se u izradu projektne dokumentacije,ishođenja potrebnih dozvola za građenje, parcelaciju i tek tada slijedi raspisivanje natječaja za izgradnju prometnica s kompletnom infrastrukturom. Uz izgradnju cesta,valja izgraditi i pripadajuće platoe,koji se tada kao gotov proizvod nude potencijalnim investitorima za izgradnju njihovih gospodarskih objekata.

Iako je interes za nova ulaganja i investiranje smanjen, kako kod nas tako i u zemljama našega okruženja s kojima imamo intenzivnu gospodarsku aktivnost, postupno se zaključuju ugovori s novim gospodarstvenicima.

U proteklom razdoblju izgrađena je interna prometnica dužine oko 30 metara sa spojem na lokalnu cestu oznake LC 58110 (Čavle-Kukuljanovo)u Radnoj zoni R-29, koja je omogućila formiranje zasebne parcele i poslovanje tvrtke Croduxplind.o.o.

Tvrtka Montcommerce d.o.o. je nakon izgradnje svoje gospodarske građevine ukupne bruto površine 1.514,88 m² i visine 11,40 m stavila u funkciju proizvodni pogon metalnih konstrukcija.

U tijeku je izgradnja pogonske zgrade investitora Plinacro d.o.o., na platou veličine 4.870 m². Građevina će biti visine 9 m i ukupne bruto površine 1.062 m², gospodarsko-poslovne i servisne namjene, a gradi se uz cestu oznake T 10, neposredno preko puta MRS-a (mjerno redukcijske stanice za plin) u Radnoj zoni R 27.

Ovih dana je i autoprijevozničko društvo Rijeka-trans d.o.o. započelo izgradnju svoje postaje za opskrbu vozila gorivom i popratnih objekata(ukopani spremnici za naftne derivate i upravna zgrada), na zemljištu veličine 3.000 m². Pozicija trenutnog gradilišta, a u konačnici postaje za opskrbu vozila gorivom, je odmah uz objekt Plinacroa d.o.o. u izgradnji, odnosno u Radnoj zoni R 27, iza zgrade MUP-a.

Pri završetku je rekonstrukcija građevine gospodarske namjene – dogradnja skladišta u Radnoj zoni R-29,investitora Narodne novine d.d.

Treba naglasiti da je i nekoliko poslovnih subjekata ishodilo potrebnu dokumentaciju za gradnju svojih objekata i da se tijekom ove godine očekuje početak njihove gradnje. Radi se o tvrtkama Plodine d.d. (logističko-distributivni centar s hladnjačama), GP KRK d.d. (rekonstrukcija i modernizacija betonare s proširenjem industrijskog kolosijeka),Vargon d.o.o. (izgradnja nove skladišno-proizvodne hale)…

Neposredno, cilj svih radova koji su u tijeku ili su u pripremi te daljnje  razvojne strategije Zone je izgradnja i daljnji razvoj infrastrukture kao i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta i novo zapošljavanje.

Indirektni cilj daljnjeg razvoja Zone je ono što dolazi naknadno, a zacijelo je još značajnije jer znači stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život u socijalnom,zdravstvenom, kulturnom i sportskom smislu svih građana -kako jedinice lokalne samouprave, tako i cijele županije.

Stručni i profesionalni djelatnici Grada Bakra i Industrijske zone d.o.o. na usluzi su svim novim investitorima pri donošenju odluke i početku realizacije njihovih ulaganja za uspješno poslovanje u našoj zajedničkoj Industrijskoj zoni Bakar/Kukuljanovo/.

Ivan Biskupić